Huishoudelijk Reglement

 

TENNISVERENIGING L.T.C. ALTENA

Postbus 36

4280 CA Andel

Rabobank iban: NL62RABO0341503541

Website: www.ltc-altena.nl

e-mail: ltcaltena@live.nl

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 30 november 2009.

 

Lidmaatschap, Rechten en plichten

Artikel 1

 

Alle leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere, door de algemene vergadering respectievelijk door het bestuur vastgestelde regelingen en bepalingen en dienen zich te houden aan de schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen door of namens het bestuur.

 

Artikel 2

De leden zijn verplicht de voor de ledenadministratie van belang zijnde wijzigingen (zoals adres, telefoonnummer, e-mail, bank-giro nummer, ed) ten spoedigste schriftelijk aan de secretaris en/of ledenadministratie van de vereniging door te geven.

 

Zij zijn tevens verplicht de contributie middels een automatische incasso machtiging vóór een door het bestuur te bepalen datum van het verenigingsjaar te voldoen. Het bestuur kan nadere regels stellen inzake de wijze en termijn van betaling.

 

Artikel 3

Tijdens het tennissen is het verplicht correcte tenniskleding en schoeisel te dragen e.e.a. volgens geldende KNLTB regels.

 

Artikel 4

De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen van leden of derden.

 

Artikel 5

Elk lid is persoonlijk aansprakelijk voor de schade door hem/haar, door zijn/haar kinderen, door zijn/haar introducé s, door zijn/haar huisdieren en door zijn/haar vervoersmiddelen toegebracht aan de banen, de verlichting, de omrastering, het park, het clubhuis of andere eigendommen van LTC Altena.

 

Artikel 6

Het bestuur is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongemak opgelopen op de banen, of op het park geplaatste speeltoestellen, banken, zitjes e.d.

 

Artikel 6.1.
Binnen ons ledenbestand kennen het begrip zomer- en winterleden.

Zomer-, winterleden zijn geen leden van de vereniging. Zij hebben derhalve geen stemrecht.

Zij zijn verder vrijgesteld van alle overige verplichtingen die normale leden hebben, muv het betalen van de vastgestelde contributie.

Zomerleden kunnen spelen van 15 juni tot en met 15 september.

Winterleden kunnen spelen van 15 oktober tot en met 15maart.

Indien men zomer- of winterlid is geweest, kan men niet aansluitend winter- of zomerlid worden.

Verder kunnen zomer- en/of winterleden geen tennislessen genieten op ons park.

Dit is voorbehouden aan leden en/of aspirant leden van de vereniging.

 

 

VERGADERINGEN

Artikel 7

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.

 

Artikel 8

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te kiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door tenminste vijf seniorleden, ereleden of  leden van verdienste.

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur er zich van heeft vergewist dat de te stellen kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

 

Artikel 9

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending van de uitnodigingen door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

 

Artikel 10

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.

Bij elk punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks samenhangt met het aan de orde zijnd agendapunt. In geval sprake is van een algemene vergadering, dan dient deze mondelinge inbreng te worden ondersteund door tenminste vier andere leden.

 

 

COMMISSIES

Artikel 11

De algemene vergadering en/of het bestuur kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten.

De commissies en de kascommissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

 

Artikel 12

De kascommissie bestaat uit twee leden en wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontsteltenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen.

Dit plaatsvervangend lid zal in het volgend verenigingsjaar, bij voorkeur door de algemene vergadering, worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst zitting heeft.

 

 

BESLUITVORMING

Artikel 13

Verlangt tijdens de algemene vergadering een aan de orde gesteld voorstel van geen van de aanwezige leden stemming, dan wordt dit voorstel unaniem aangenomen.

Indien er sprake is van schriftelijke stemming, dan blijven ter bepaling van het resultaat daarvan ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.

Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

 

Artikel 13

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld.

Dit geld niet ten aanzien van ereleden.

 

 

BESTUUR

Artikel 14

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te alle tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het uitbrengen van zijn stem.

leder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend.

leder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. De in artikel 10, lid 5 van de statuten genoemde adviseurs treden jaarlijks af.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.

De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin de mogelijkheid bestaat.

Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

 

Artikel 15

Het bestuur wijst een plaatsvervangend voorzitter aan, welke bij ontstentenis van de voorzitter in diens functie treedt.

 

Artikel 16

Het bedrag, als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub C van de statuten wordt gesteld op         € 10.000, -.

 

Artikel 17

Het bestuur is verplicht om op een overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a. Namen, adressen, etc van de in artikel 4 van de statuten genoemde personen.

b. Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.

c. De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleinere voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik als regel korter is dan één jaar, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, dat daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn of haar eigen gegevens.

 

 

AANMELDINGSFORMULIER

Artikel 18

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de statuten dient tenminste te worden vermeld: naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats, bank-/giro iban nummer en e-mail adres.

 

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 19

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door schriftelijke opzegging bij de secretaris en/of ledenadministratie, door overlijden of door mededeling van het bestuur in geval van opzegging of ontzetting. Het opzeggen door het lid van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 november van het lopende jaar. Indien een lid vóór die gestelde termijn niet heeft bedankt, blijft zijn/haar lidmaatschap van kracht ten minste tot en met het einde van het volgende jaar inclusief alle verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap.

 

Artikel 20

Een lid kan door het bestuur geschorst worden wegens:

a. Wangedrag op of om de banen;

b. Overige handelingen of uitlatingen, die het belang van de vereniging in ernstige mate kunnen schaden;

c. Wanbetaling;

d. Na herhaalde vermaningen voor het niet dragen van gepaste tenniskleding, zoals die is

voorgeschreven door de KNL TB.

 

Artikel 21

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement, tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding.

 

Artikel 22

In alle gevallen, waarin noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur.

Tevens beslist het bestuur in alle gevallen, waarin over de uitleg van de statuten en/of huishoudelijk reglement meningsverschil bestaat.

 

Artikel 23

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 30 november 2009.