Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden L.T.C. Altena                                                               

De KNLTB biedt aangesloten aanbieders de mogelijkheid deel te nemen aan KNLTB Meet & Play met als doel om verhuur van padel- en tennisbanen en deelname aan Activiteiten via dit digitale platform mogelijk te maken. Dit betreft de algemene voorwaarden van L.T.C. Altena.      

L.T.C. Altena - Neer Andelseweg 6a - Andel

Hier verder te noemen als aanbieder  

Contactpersoon: penningmeester

e-mail: [email protected]

tel: 06 13711276 

1.       Definities

a.       Aanbieder: een bij de KNLTB aangesloten aanbieder, die banen ter beschikking stelt voor verhuur aan Gebruikers;

b.       Activiteit: activiteit georganiseerd door de Aanbieder, zoals een open dag of kennismakingsaanbod, waar Gebruikers zich voor kunnen inschrijven.

c.       Baan: tennisbaan of padelbaan bij een deelnemende aanbieder;

d.       Gebruiker: persoon (lid of geen lid van de KNLTB) met de minimumleeftijd van 18 jaar (of die handelt met toestemming van ouder(s) of verzorger(s)) die een Baan huurt bij Aanbieder. e.       De KNLTB: de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond;

f.        Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker tot Baanhuur; 

g.       KNLTB Meet & Play: dienst voor online reserveringen van een tennis- of padelbaan, waaronder mede verstaan het beschikbaar stellen en toegang bieden tot de software via het internet (web-based) krachtens de Overeenkomst, eventueel ook beschikbaar via een (mobiele) applicatie, en het beheer en onderhoud van de software;

h.       Partijen: de KNLTB en Aanbieder;

i.         Reservering: reservering tot huur van de Baan;

j.         Verhuurvoorwaarden: de voorwaarden die Aanbieder van toepassing verklaart op de verhuur van de tennisbaan of padelbaan;

k.       Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van KNLTB Meet & Play.  

2.       Voorwaarden voor baanhuur en gebruik Baan, of deelname aan een Activiteit

a.       De Overeenkomst komt tot stand middels een door de Gebruiker ingediende aanvraag voor de huur van de Baan, of deelname aan een Activiteit, met bevestiging hiervan door de verhuurder via het online reserveringssysteem van de KNLTB Meet & Play.

b.       Uitsluitend Gebruiker en diens medespelers en in geval van minderjarigheid de ouders/verzorgers of begeleider van Gebruiker hebben toegang tot de accommodatie van Aanbieder.

c.       De manier waarop toegang tot de Baan of Activiteit bij Aanbieder wordt verkregen wordt in de boekingsbevestiging benoemd. Gebruiker is verplicht de Reservering te tonen wanneer daar om door of namens Aanbieder wordt gevraagd.

d.       Gebruiker dient alle aanwijzingen van Aanbieder op te volgen. 

e.       Er zijn maximaal 4 spelers per Baan toegestaan. Gebruiker dient zich op en rond de Baan correct en sportief te gedragen en zich te houden aan de gedragscodes van de KNLTB en aan de bij Aanbieder geldende gebruiks- en gedragsregels. 

f.        Betreft de gedragsregels verwijzen wij naar de site i. https:\\ltc-altena.nl

g.       Het bij herhaling niet houden aan bepalingen uit dit artikel of niet opvolgen instructies kan leiden tot onmiddellijke beĆ«indiging van de overeenkomst van baanhuur of Activiteit zonder dat Gebruiker aanspraak kan maken op terugbetaling van reeds betaalde gelden.

h.       De Baan dient correct en tijdig te worden verlaten.  

3.       Wijzigingen in de reserveringen door Aanbieder en/of Gebruiker

a.       De termijn waarbinnen het wijzigen/annuleren van een Baan door Gebruiker wordt bepaald door Aanbieder en zal via de boekingsbevestiging worden benoemd. Gebruiker kan tot 1 dag van te voren  de baanhuur wijzigen/annuleren. Wanneer een wijziging of annulering nadien plaatsvindt heeft de Gebruiker geen recht op restitutie van het bedrag voor baanhuur.    b.       Aanbieder behoudt het recht om een Reservering te allen tijde te annuleren, bv. in verband met weersomstandigheden, onbespeelbaarheid van de Baan of gebrek aan deelnemers voor een Activiteit. In dit geval heeft Gebruiker recht op volledige restitutie van het bedrag voor de huur van de Baan.   

4.       Tarieven

a.       De tariefstelling is te vinden op de website:  i. https://ltc-altena.nl

b.       Tarieven kunnen gewijzigd worden.  

5.       Verzekering en aansprakelijkheid

a.       Gebruiker is jegens de Aanbieder aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de (sport)accommodatie of Baan of gehuurd materiaal (indien van toepassing). 

b.       Aanbieder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal, of vermissingen van eigendommen die Gebruiker en/of een derde mocht lijden door of ten gevolge van het gebruik van de Baan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Aanbieder.

c.       Gebruiker wordt geacht zich te realiseren dat het beoefenen van de tennis- en/of padelsport niet zonder risico is. Gebruik van de Baan of deelname aan de Activiteit is voor eigen rekening en risico van Gebruiker.

d.       Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die mogelijke schades die kunnen ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van de Baan of deelname aan Activiteit dekt, zoals een zorgverzekering met aanvullende dekking en een aansprakelijkheidsverzekering voor schades die de Gebruiker aan een derde berokkent.   

6.       Privacy

a.       De KNLTB en Aanbieder verwerken persoonsgegevens van Gebruiker. Op de verwerking van persoonsgegevens door de KNLTB is het Privacy statement van de KNLTB van toepassing. Raadpleeg hier het Privacy statement voor de verwerking van persoonsgegevens door de Aanbieder.

b.       KNLTB en Aanbieder gebruiken de persoonsgegevens van Gebruiker om de Reservering en de uitvoering van de overeenkomst voor het huren van de Baan en/of deelname aan Activiteit. Gebruiker gaat voorts akkoord met het gebruik van zijn persoonsgegevens ten behoeve van onderzoeks- en kwaliteitsdoeleinden, alsmede voor het ontvangen van informatie en aanbiedingen met betrekking tot padel en tennis door de KNLTB en/of Aanbieder.   

7.       Toepasselijk recht en geschillen

a.       Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

b.       Geschillen die ontstaan door de overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.     

Wanneer er onverhoopt problemen zijn met de Baanreservering dan kan de Gebruiker contact opnemen met: penningmeester; [email protected] 06-13711276